REKLAMACJA TOWARU

 MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI

 REKLAMACJA MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONA PRZEZ KLIENTA NA PRZYKŁAD :

OSOBIŚCIE POD ADRESEM: UL. RAKONIEWICKA 4, 60-111 POZNAŃ

PISEMNIE NA ADRES: UL. RAKONIEWICKA 4, 60-111 POZNAŃ

 W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM  FORMULARZA PRZESŁANEGO NA ADRES: SKLEP@ALLDAY.PL FORMULARZ DO POBRANIA

 OPIS REKLAMACJI 

 ZALECA SIĘ PODANIE PRZEZ KLIENTA W OPISIE REKLAMACJI PONIŻSZYCH INFORMACJI - UŁATWI TO I PRZYSPIESZY ROZPATRZENIE REKLAMACJI PRZEZ SPRZEDAWCĘ:

  1. (1)  INFORMACJI I OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU REKLAMACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI RODZAJU I DATY WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI/WADY;

  2. (2)  ŻĄDANIE SPOSOBU DOPROWADZENIA PRODUKTU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY LUB OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY; ORAZ

  3. (3)  DANYCH KONTAKTOWYCH SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ.

WYMOGI PODANE POWYŻEJ MAJĄ FORMĘ JEDYNIE ZALECENIA I NIE WPŁYWAJĄ NA SKUTECZNOŚĆ REKLAMACJI ZŁOŻONYCH Z POMINIĘCIEM ZALECANEGO OPISU REKLAMACJI. 

 DOSTARCZENIE REKLAMOWANEGO PRODUKTU 

 W PRZYPADKU GDY DO USTOSUNKOWANIA SIĘ PRZEZ SPRZEDAWCĘ DO REKLAMACJI KLIENTA LUB DO WYKONANIA UPRAWNIEŃ KLIENTA WYNIKAJĄCYCH Z NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY/RĘKOJMI NIEZBĘDNE BĘDZIE DOSTARCZENIE PRODUKTU DO SPRZEDAWCY,KLIENT ZOSTANIE POPROSZONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ O ODSTARCZENIE PRODUKTU NA KOSZT SPRZEDAWCY NA ADRES UL. RAKONIEWICKA 4, 60-111 POZNAŃ. JEŻELI JEDNAK ZE WZGLĘDU NA RODZAJ NIEZGODNOŚCI/WADY, RODZAJ PRODUKTU LUB SPOSÓB JEGO ZAMONTOWANIA DOSTARCZENIE PRODUKTU PRZEZ KLIENTA BYŁOBY NIEMOŻLIWE ALBO NADMIERNIE UTRUDNIONE, KLIENT OBOWIĄZANY JEST UDOSTĘPNIĆ PRODUKT SPRZEDAWCY W MIEJSCU, W KTÓRYM PRODUKT SIĘ ZNAJDUJE.

PROŚBA O DOSTARCZENIE PRODUKTU, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ NIE MA WPŁYWU NA BIEG TERMINU NA USTOSUNKOWANIE SIĘ SPRZEDAWCY DO REKLAMACJI KLIENTA ORAZ NIE NARUSZA PRAWA KLIENTA – W PRZYPADKU ZŁOŻENIA REKLAMACJI NA PODSTAWIE RĘKOJMI – ŻĄDANIA OD SPRZEDAWCY DEMONTAŻU WADLIWEGO PRODUKTU I PONOWNEGO ZAMONTOWANIA PRODUKTU PO DOKONANIU WYMIANY NA WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIU WADY, O KTÓRYM MOWA W ART. 561[1] KODEKSU CYWILNEGO. 

 ODPOWIEDŹ SPRZEDAWCY 

 SPRZEDAWCA USTOSUNKUJE SIĘ DO REKLAMACJI KLIENTA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA JEJ ZŁOŻENIA. BRAK USTOSUNKOWANIA SIĘ SPRZEDAWCY W POWYŻSZYM TERMINIE OZNACZA, ŻE SPRZEDAWCA UZNAŁ REKLAMACJĘ ZA UZASADNIONĄ.