Ta witryna wykorzystuje pliki cookies

close

Producenci

REKLAMACJA TOWARU

 MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI

 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład :

osobiście pod adresem: ul. Rakoniewicka 4, 60-111 Poznań

pisemnie na adres: ul. Rakoniewicka 4, 60-111 Poznań

 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@allday.pl

 OPIS REKLAMACJI 

 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

  1. (1)  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

  2. (2)  żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

  3. (3)  danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 DOSTARCZENIE REKLAMOWANEGO PRODUKTU 

 W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy,Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o odstarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Rakoniewicka 4, 60-111 Poznań. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta – w przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi – żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego. 

 ODPOWIEDŹ SPRZEDAWCY 

 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.